Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com

İşe Alım Süreci İçin Aydınlatma Metni

1. Amaç

Hangisi İnternet ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("HangiKredi.com" veya "Şirket"), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("Kanun") ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından "Veri Sorumlusu" sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

2.Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

HangiKredi.com, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışan adaylarından ayrıca izin alınacaktır.

HangiKredi.com tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum tarihi, medeni hal, doğum yeri, cinsiyet bilgisi.
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Çalışan Adayı İşlem Verisi Ortak mülakat formu üzerindeki veriler, referans kontrol formu üzerindeki veriler, yeni mezun görüşme formu üzerinde bulunan veriler, iş teklifi listesi üzerinde bulunan veriler (ücret onayı, teklif edilen pozisyon ve maaş ile ilgili bilgiler gibi).
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
 • Aday Özgeçmiş Bilgileri,
 • Mülakat, Referans Kontrolü, Ölçme Değerlendirme Test Sonuçları ile ilgili veriler,
 • Online işe alım sınavları sürecinde alınan fotoğraf ve kamera görüntüleri,
 • Engellilik, malüllük ve sakatlık durumu,
 • Kan Grubu,
 • Sağlık verileri,
 • Adli sicil kaydı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri,
 • Biyometrik veri,
 • Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)
Aday Çalışan Eğitim Verisi Genel yetenek sınavı sonuçları, İngilizce sınavı başarı durumu, eğitim durumu, üniversite ve fakülte bilgileri, değerlendirme sonuçları.
Finans Verisi Aylık toplam ücretlendirme paketi
Özlük Verisi Çalışanın veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, görev için uygunluk, emekli sandığı bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf)
Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları vb.

3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

HangiKredi.com, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler HangiKredi.com tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında işlenebilecek ve aktarılacaktır.

İş sözleşmesinin kurulması amacıyla;

 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
 • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Şirket işyeri binası çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

5. Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, HangiKredi.com’ a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirecektir. HangiKredi.com başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu HangiKredi.com’ u bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, HangiKredi.com’ un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde HangiKredi.com tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan adaylarına bilgilendirme yapılacaktır.